Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Kern Heesselt en Beschermd Dorpsgezicht Neerijnen

Het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de kern Heesselt en Beschermd Dorpsgezicht Neerijnen. De bestemmingsplannen worden opgesteld ter vervanging van de geldende, verouderde, bestemmingsplannen.

Het plangebied van het bestemmingplan Kern Heesselt is als volgt: in het westen en het zuiden wordt het plangebied begrensd door de Waalbandijk. In het noorden en oosten ligt de plangrens op de kadastrale begrenzing van de percelen in de kern Heesselt en de grens van de agrarische percelen en woonpercelen aan de Donkerstraat.

Het plangebied van het bestemmingsplan Beschermd dorpsgezicht Neerijnen is als volgt: het omvat de bebouwing in de dorpskern van Neerijnen en de percelen aan de Waalbandijk en de Van Pallandtweg ten oosten van de kern. Ook een aantal percelen aan de Repelsestraat en aan de Kaalakkerstraat, waaronder de begraafplaats, ligt binnen de planbegrenzing. In het westelijk deel van het plangebied liggen Kasteel Waardenburg, de korenmolen aan de Gasthuisstraat en de (woon)percelen aan de westzijde van de Gasthuisstraat, die in de kern Waardenburg liggen. De zuidelijke grens van het plangebied komt overeen met de begrenzing van het beschermd dorpsgezicht, waardoor een deel van de uiterwaarden van de Waal binnen de plangrens ligt.

De ontwerpbestemmingsplan worden naar schatting eind maart of begin april gedurende 6 weken ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website te downloaden zijn en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen. De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan wordt in de aangegeven periode gepubliceerd in het Nieuwsblad Geldermalsen en de Staatscourant. In de publicatie wordt aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

maart 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen