Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Klingelenberg-noord Tuil

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor Klingelenberg-noord. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een school en woningen in Tuil mogelijk.

Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de begraafplaats. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de Oude Culemborgsche vaart met daarachter het bedrijventerrein Slimwei. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door het woningbouwplan De Klingelenberg en aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door gronden die behoren bij de woning Haarstraat 42 Tuil.

Het ontwerpbestemmingsplan zal in juli 2011 ter inzage worden gelegd bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis van Neerijnen.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan zal gepubliceerd worden in de Staatscourant en Nieuwsblad Geldermalsen. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

7 juli 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.