Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Melssinghdreef Tuil

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de woningbouwontwikkeling aan de Melssinghdreef in Tuil (plan Kruijt Tuil)

Het plan voorziet in de bouw van 18 woningen.

Het plangebied van de woningbouwontwikkeling Melssinghdreef Tuil (kadastraal bekend als Haaften, sectie M 125, 12 en 127 (ged.)) wordt aan de noordzijde begrensd door de Melssinghdreef. De Langstraat vormt de oostelijke begrenzing van het plangebied. Ten westen wordt het plangebied begrensd door het perceel Melssinghdreef 10. Ten zuiden wordt het plangebied begrensd door het perceel Langstraat 5.

Het voorontwerpplan zal na afloop van de voorbereidingsfase gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij de gemeentewinkel en zal digitaal raadpleegbaar zijn. Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerpplan wordt in Nieuwsblad Geldermalsen gepubliceerd. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

21 april 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.