Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Molenblok 2014 te Varik, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

de ontwikkeling van 50 woningen aan de Waalbandijk te Varik.

Het ontwerpbestemmingsplan zal vanaf 15 augustus 2014 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website, www.neerijnen.nl, als pdf te downloaden zijn. Daarnaast is het plan te raadplegen op de site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden op de gemeentelijke website en in de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

1 augustus 2014
Burgemeester en wethouders van Neerijnen