Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Slimwei, Waardenburg, gemeente Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het bedrijventerrein Slimwei in Waardenburg.

Het bestemmingsplan wordt opgesteld ter vervanging van het geldende, verouderde, bestemmingsplan en de door de jaren heen gevoerde planologische procedures.

Daarnaast zal in dit bestemmingsplan kritisch worden gekeken naar milieucategorieën en verouderde mogelijkheden met betrekking tot oprichting van bedrijfswoningen.

Het plangebied is gelegen ten westen van de dorpskern Waardenburg. Aan de oostzijde binnen het plangebied ligt de autosnelweg A2, aan de noordzijde ligt de Ammanswal en Zandweg. Ten zuiden van het plangebied ligt de Steenweg en ten westen liggen percelen van de Haarstraat.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal naar schatting in juli en augustus 2013 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen. Tevens zal er binnen deze termijn een inloopmiddag worden georganiseerd. Hierover zal ook in de betreffende publicatie meer informatie worden gegeven.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

4 juli 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen