Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Slimwei in Waardenburg

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het bedrijventerrein Slimwei in Waardenburg.

Het bestemmingsplan wordt opgesteld ter vervanging van het geldende, verouderde, bestemmingsplan en de door de jaren heen gevoerde planologische procedures. Daarbij zal ook kritisch worden gekeken naar milieucategorieën en verouderde mogelijkheden met betrekking tot oprichting van bedrijfswoningen.

Het plangebied is gelegen ten westen van de dorpskern Waardenburg. Aan de oostzijde van het plangebied ligt de autosnelweg A2, aan de noordzijde ligt de Ammanswal en Zandweg. Ten zuiden van het plangebied ligt de Steenweg en ten westen liggen percelen van de Haarstraat.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal naar schatting tweede helft 2012 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen en de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

juli 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.