Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Steenweg 57 Waardenburg, Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de bouw van een nieuw pand voor een supermarkt met een 11-tal appartementen op de eerste verdieping op het perceel Steenweg 57 te Waardenburg.

Het voorontwerpbestemmingsplan van deze ontwikkeling zal vanaf eind december 2012 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periodes gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

28 december 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen