Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan voor de bouw van een woning aan de Walgtsestraat Varik, gemeente Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

De bouw van een woning aan de Walgtsestraat in Varik, naast de woning Walgtsestraat 12.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal in december 2012 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

6 december 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen