Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Waardenburg west

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het gebied Waardenburg west.

Het bestemmingsplan wordt opgesteld ter vervanging van het geldende, verouderde, bestemmingsplan en de door de jaren heen gevoerde planologische procedures.

In het bestemmingsplan wordt daarnaast de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw mogelijk gemaakt en zijn er enkele wijzigingsbevoegdheden opgenomen.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Waardenburg west’ heeft betrekking op het gebied ten westen van de kern Waardenburg. In het (noord)oosten loopt het plangebied tot de autosnelweg A2, in het zuiden loopt het plangebied tot de Waalbandijk en in het noordwesten tot de Steenweg.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal eind juni 2012 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen en de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

28 juni 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.