Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplannen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij bestemmingsplannen voorbereiden voor:

  • Het omzetten van de bestemming agrarische bedrijfsdoeleinden naar de bestemming woondoeleinden en bedrijfsdoeleinden op het adres Slimweistraat 7–8 te Waardenburg;
  • Het omzetten van de bestemming agrarische bedrijfsdoeleinden naar de bestemming woondoeleinden op het adres Bulkheuvelsestraat 10–12 te Ophemert.

De voorontwerpbestemmingsplannen van beide ontwikkelingen zullen in 2011 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd.

De kennisgeving van de terinzageligging van de voorontwerpbestemmingsplannen zal in het Nieuwsblad Geldermalsen gedaan worden. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

9 juni 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.