Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplannen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij bestemmingsplannen voorbereiden voor:

  • de woningbouwontwikkeling aan de Melssinghdreef in Tuil (Plan Kruijt Tuil);
  • de woningbouwontwikkeling tussen de Molenstraat en Steenweg in Haaften (op o.a. het voormalig terrein van Twins);
  • de herbouw van een recreatiewoning tot burgerwoning aan de Waalbandijk 143 te Hellouw.
  • Het plangebied van de woningbouwontwikkeling Melssinghdreef Tuil (kadastraal bekend als Haaften, sectie M 125, 126 en 127 (ged.)) wordt aan de noordzijde begrensd door de Melssinghdreef. De Langstraat vormt de oostelijke begrenzing van het plangebied.
    Ten westen wordt het plangebied begrensd door het perceel Melssinghdreef 10. Ten zuiden wordt het plangebied begrensd door het perceel Langstraat 5.
  • Het plangebied van de woningbouwontwikkeling Molenstraat Haaften (kadastraal bekend als Haaften, sectie K 801, 802 en 193) wordt aan de oostzijde begrensd door de Molenstraat. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door het perceel Steenweg 1. Het perceel Steenweg 3 vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied.
    In westelijke richting wordt het plangebied voor het grootste deel begrensd door achtererven van omliggende woningen.
  • Het plangebied van de burgerwoning aan de Waalbandijk 413 te Hellouw is gelegen aan de oostzijde van de dorpskern Hellouw (kadastraal bekend als Haaften, sectie H 604) De Waalbandijk vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied. In westelijke en noordelijk richting wordt het plangebied voor het grootste deel begrensd door achtererven van omliggende woningen. Ten oosten van het plangebied ligt de griendhandel Van Aalsburg.

Het voorontwerpbestemmingsplan van de woningbouwontwikkeling Melssinghdreef Tuil zal in het laatste kwartaal van 2009 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd ter gemeentesecretarie bij het team Bouwen en Wonen.

Het voorontwerpbestemmingsplan van de woningbouwontwikkeling Molenstraat Haaften zal in de eerste helft van 2010 ter inzage worden gelegd ter gemeentesecretarie bij het team Bouwen en Wonen.

Het voorontwerpbestemmingsplan van de dijkwoning aan de Waalbandijk Hellouw zal eind 2009/begin 2010 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd ter gemeentesecretarie bij het team Bouwen en Wonen.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van de voorontwerpbestemmingsplannen zal in de aangegeven periodes gepubliceerd worden in Het Kontact. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

oktober 2009
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.