Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding diverse bestemmingsplannen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat bestemmingsplannen worden voorbereiden voor:

  • Dreef 34, Haaften; bouw van 1 woning;
  • Akkersestraat 6a Ophemert; bouw van 1 woning;
  • Zandweg 44 Waardenburg; herbouw van 1 woning (na sloop);
  • De kern van Hellouw.

De voorontwerp of in enkele gevallen de ontwerpbestemmingsplannen van deze ontwikkelingen zullen in het eerste kwartaal van 2012 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het gemeentehuis. De plannen zullen dan ook op onze website te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de terinzageligging van de voorontwerpbestemmingsplannen zal in de aangegeven periodes gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

23 februari 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.