Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding diverse bestemmingsplannen in Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij bestemmingsplannen voorbereiden voor:

De woningbouwontwikkeling aan de Melssinghdreef in Tuil (plan Kruijt Tuil)

Het plan voorziet in de bouw van 18 woningen.

Het plangebied van de woningbouwontwikkeling Melssinghdreef Tuil (kadastraal bekend als Haaften, sectie M 125, 12 en 127 (ged.)) wordt aan de noordzijde begrensd door de Melssinghdreef. De Langstraat vormt de oostelijke begrenzing van het plangebied. Ten westen wordt het plangebied begrensd door het perceel Melssinghdreef 10. Ten zuiden wordt het plangebied begrensd door het perceel Langstraat 5.

De bouw van een woning aan de Waaldijk ong. te Opijnen

Het plangebied ligt aan de Waaldijk aan de oostzijde van de kern Opijnen (kadastraal bekend als gemeente Est en Opijnen, sectie C, nr. 2488). De Waaldijk vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied. In noordelijke richting wordt het plangebied begrensd door het achtererf van het perceel Zandstraat 12a. In westelijke en oostelijke richting wordt het plangebied begrensd door de achtererven van Zandstraat 12 en 13.

De bouw van een woning aan de Waaldijk ong. te Opijnen

Het plangebied ligt aan de Waaldijk aan de oostzijde van de kern Opijnen (kadastraal bekend als gemeente Est en Opijnen, sectie C, nr. 2753). De Waaldijk vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied. In noordelijke richting wordt het plangebied begrensd door de achtererven van Zandstraat 15 en 16. In westelijke en oostelijke richting wordt het plangebied begrensd door respectievelijk het achtererf van Zandstraat 13 en door Waaldijk 18.

De bouw van een woning aan de Korfgraaf ong. te Hellouw

Het plangebied ligt aan de Korfgraaf aan de oostzijde van de kern Hellouw (kadastraal bekend als gemeente Haaften, sectie H, nr. 877). De Korfgraaf vormt de noordelijke begrenzing van het plangebied. In zuidelijke richting wordt het plangebied begrensd door de (achter)erven van aangrenzende woningen. Aan de west en oostzijde wordt het plangebied begrensd door respectievelijk de percelen van de woningen Korfgraaf 28c en 30.

De bouw van een bedrijfsgebouw aan Steenweg 18 en uitbreiding bedrijfsbebouwing Achterweg 16 te Waardenburg

Het plan omvat de nieuwbouw van een bedrijfsgebouw op het perceel Steenweg 18a en de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing van het perceel Achterweg 16 te Waardenburg. De Steenweg vormt de noordelijke begrenzing van het plangebied. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Achterweg. De zuidzijde wordt begrensd door het perceel van Achterweg 10. De oostzijde wordt begrensd door de percelen kadastraal bekend gemeente Waardenburg sectie W nummers 612 en 614.

Het woningbouwproject Slingerbos te Ophemert

Het plan voorziet in de realisatie van een nieuwe woonwijk van de kern Ophemert. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Molenstraat. In westelijke richting wordt het plangebied begrensd door de woningen aan de Gulhofstraat. De zuidzijde van het plangebied wordt begrensd door de Waalbandijk. De oostzijde wordt begrensd door de het oostelijke gedeelte van de percelen kadastraal bekend H 147 en 148.

Het woningbouwproject aan de Buitenweg te Haaften

Het plan voorziet in de bouw van 12 woningen. Het plangebied betreft het perceel Buitenweg 2 te Haaften en is een driehoekig terrein ten zuidoosten van de Buitenweg aan de voet van de Waalbandijk. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Haaften sectie K nummer 332.

De (voor) ontwerpplannen zullen na afloop van de voorbereidingsfase gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd ter gemeentesecretarie bij het team Bouwen en Wonen. Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de terinzageligging van deze (voor)ontwerpplannen wordt in Het Kontakt en indien nodig in de Staatscourant gepubliceerd. In de publicaties zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

14 april 2010
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.