Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding herziening bestemmingsplan ‘Voorontwerpbestemmingsplan Kern Haaften, herziening Schoolstraat en Dutry van Haeftenstaat’, Haaften, Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een herziening van het bestemmingsplan voorbereiden voor een gedeelte van de Schoolstraat en de Dutry van Haeftenstraat in de kern Haaften. De herziening van het bestemmingsplan wordt opgesteld om woningbouw aan de Dutry van Haeftenstraat en Schoolstraat mogelijk te maken.

Het plangebied bestaat uit twee locaties de noordelijke locatie bevindt aan de noordzijde van de Dutry van Haeftenstraat en omvat het perceel van de bibliotheek en peuterspeelzaal.

De zuidelijke locatie bevindt zich aan de noordzijde van de Schoolstraat en omvat het perceel van de basisschool Willem Alexander en het naastgelegen sportveld.

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt naar schatting eind april of begin mei gedurende 6 weken ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Het plan is dan ook op onze website te downloaden en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het voor belanghebbenden mogelijk om een reactie op het plan in te dienen. De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerpbestemmingsplan wordt in de aangegeven periode gepubliceerd in het Nieuwsblad Geldermalsen en de Staatscourant. In de publicatie wordt aangegeven hoe u een reactie op het plan kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

april 2013 Burgemeester en wethouders van Neerijnen