Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding ontwerp wijzigingsplan Kerkstraat 29a Varik, Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Kern varik 2005 voorbereiden voor:

De realisatie van 6 woningen aan Kerkstraat 29a te Varik.

Het ontwerpwijzigingsplan zal vanaf november 2014 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website, www.neerijnen.nl, als pdf te downloaden zijn.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpwijzigingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden op onze website. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

13 november 2014
Burgemeester en wethouders van Neerijnen