Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Neerijnen, Veegplan 2017', gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

Buitengebied Neerijnen, Veegplan 2017.

In de afgelopen drie jaar zijn verschillende fouten ontdekt in het bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, die hersteld moeten worden. Ook is het wenselijk verschillende vastgestelde wijzigings- en herzieningsplannen over te nemen in het complete bestemmingsplan. Tenslotte zijn er enkele relatief kleine wijzigingen vanuit de gemeente wenselijk en zijn er enkele nieuwe ontwikkelingen van derden die graag willen meeliften in het veegplan. Al deze aanpassingen worden in één plan geveegd, waarmee het vigerende bestemmingsplan wordt herzien.

Het ontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting vanaf eind februari of begin maart gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen, de gemeentelijke website en de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u zienswijze kunt kenbaar maken.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen, 2 februari 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen