Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding ontwerpbestemmingsplan Kern Varik, gemeente Neerijnen

Publicatie d.d. 4 september 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

Kern Varik. Het bestemmingsplan betreft een herziening van de vigerende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en andere ruimtelijke besluiten voor de gronden binnen het stedelijke gebied van Varik, met uitzondering van de gronden van het bestemmingsplan Molenblok Varik 2014.

Daarnaast zal in het kader van deze bestemmingsplanprocedure kritisch worden gekeken naar nog niet benutte directe en indirecte bouwmogelijkheden van woningen.

Het ontwerpbestemmingsplan voor Kern Varik zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2015 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd bij het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website www.neerijnen.nl als pdf te downloaden zijn en is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan zal in de aangegeven periodes gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen, de gemeentelijke website en de Staatcourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt kenbaar maken.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen, 4 september 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen