Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Neerijnen, Bommelsestraat 60 Ophemert, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een wijzigingsplan voorbereiden voor:

Buitengebied Neerijnen, wijziging Bommelsestraat 60 Ophemert, uitbreiden bouwvlak, Neerijnen

Het ontwerpwijzigingsplan zal naar verwachting vanaf eind juli gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis. Het plan zal dan ook op onze website www.neerijnen.nl als pdf te downloaden zijn en is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk om zienswijze kenbaar te maken.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpwijzigingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen, de gemeentelijke website en de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u zienswijze kunt kenbaar maken.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

22 juni 2015
Burgemeester en wethouders van Neerijnen