Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Neerijnen, wijziging Graaf Reinaldweg 2a Hellouw, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een wijzigingsplan voorbereiden voor:

Buitengebied Neerijnen, wijziging Graaf Reinaldweg 2a Hellouw. Het wijzigingsplan betreft de vormverandering van het bouwvlak voor het agrarisch bedrijf.

Het ontwerpwijzigingsplan zal naar verwachting in november / december 2017 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken. Tijdens de periode dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt is het mogelijk om zienswijze kenbaar te maken.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpwijzigingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen, de gemeentelijke website en de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u zienswijze kunt kenbaar maken.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen, 20 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen