Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Neerijnen, wijziging Slimweistraat 5 Waardenburg, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

Buitengebied Neerijnen, wijziging Slimweistraat 5 Waardenburg, herschikken en uitbreiden bouwvlak voor glastuinbouw.

Het ontwerpwijzigingsplan zal naar verwachting in juni 2016 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken. Tijdens de periode dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt is het mogelijk om zienswijze kenbaar te maken.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpwijzigingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen, de gemeentelijke website en de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u zienswijze kunt kenbaar maken.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen, 26 mei 2016

Burgemeester en wethouders van Neerijnen