Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, herziening De Lage Paarden (10) Waardenburg, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een voorontwerp bestemmingsplan voorbereiden voor:

Buitengebied Neerijnen, herziening De Lage Paarden (10) Waardenburg, betreft de splitsing van het agrarische bedrijf Zandweg 9a Waardenburg en De Lage Paarden 2X1 Waardenburg.

Het voorontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting in oktober gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd worden. Het plan is dan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan ligt dan ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u dan vooraf een afspraak te maken.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerp bestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen, de gemeentelijke website en de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een inspraakreactie kunt kenbaar maken.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden een inspraakreactie omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen, 2 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen