Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding voorontwerp bestemmingsplan Kern Ophemert, herziening Dorpsstraat 8, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een voorontwerp bestemmingsplan voorbereiden voor:

Kern Ophemert, herziening Dorpsstraat 8. Het plan betreft het omzetten van de bedrijfsbestemming naar een gemengde bestemming (wonen en bedrijf).

Het voorontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting in de tweede helft van 2017 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken. Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt is het mogelijk om een inspraakreactie te geven.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het voorontwerp bestemmingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden in het Nieuwsblad Geldermalsen, de gemeentelijke website en de Staatscourant. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een inspraakreactie kunt kenbaar maken.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden een inspraakreactie omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen, 16 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen