Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding wijzigingsplan Bommelsestraat 16 Ophemert, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een wijzigingsplan voorbereiden voor:

de uitbreiding van het bouwvlak van de veehouderij aan de Bommelsestraat 16 te Ophemert.

Het ontwerpwijzigingsplan zal naar verwachting in september/oktober 2013 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis. Digitaal is het plan te raadplegen via de gemeentelijke website www.neerijnen.nl en via de site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpwijzigingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

14 augustus 2014
Burgemeester en wethouders van Neerijnen