Officiele publicatie

Kennisgeving voorbereiding wijzigingsplan Bommelsestraat 82 Ophemert (voorheen 16), Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een wijzigingsplan voorbereiden voor:

de uitbreiding van het bouwvlak van de veehouderij aan de Bommelsestraat 82 te Ophemert.

Het ontwerpwijzigingsplan zal naar verwachting eind februari / begin maart 2015 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis. Digitaal is het plan te raadplegen via de gemeentelijke website www.neerijnen.nl en via de site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpwijzigingsplan zal in de aangegeven periode gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. In de publicatie zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

20 februari 2015
Burgemeester en wethouders van Neerijnen