Officiele publicatie

Mandaatregeling AVRI gemeente Neerijnen

Het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen en de burgemeester van Neerijnen, ieder voor zover zijn bevoegdheid betreft,

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 156, 165, 168, 171 en 178 van de Gemeentewet en de Dienstverleningsovereenkomst van 30 januari 2014,

BESLUITEN

met inachtneming van de hieronder genoemde bepalingen mandaat te verlenen aan het Dagelijks bestuur van de regio Rivierenland, zoals is aangegeven in het bij dit besluit is gevoegd;

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit worden verstaan onder:

 • a.
  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;
 • b.
  ondermandaat: het verlenen van mandaat door de gemandateerde of ondergemandateerde aan een ander;
 • c.
  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;
 • d.
  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een bij functie in het mandaatregister genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;
 • e.
  gemandateerde: de functionaris die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in zijn naam besluiten te nemen
 • f.
  plaatsvervanger: de daartoe aangewezen persoon;
 • g.
  mandaatregister: een overzicht van door mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden.

Artikel 2. Ondermandaat, plaatsvervanging

1.

Het Dagelijks bestuur van de regio Rivierenland kan ter uitoefening van een aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk rechtstreeks ondermandaat verlenen aan medewerkers, voor zover dit in het Mandaatregister is vermeld.

2.

Bij diens afwezigheid is het Dagelijks bestuur van de regio Rivierenland bevoegd om voor de uitoefening van dat mandaat een plaatsvervanger aan te wijzen.

Artikel 3. Algemene regels, uitzonderingen

1.

Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, alsmede het verdagen van beslissingen.

2.

Indien zich één of meer van de in dit lid omschreven situaties voordoet, besluit de mandaatgever zelf:

 • a.
  het besluit kan inhouden een afwijking van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften of een advies, als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • b.
  het besluit kan inhouden overschrijding van budgetten, kredieten of onvoorziene uitgaven;
 • c.
  de mandaatgever heeft vooraf te kennen gegeven zelf te willen beslissen;
 • d.
  afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast en tegen het voorgenomen besluit zijn zienswijzen ingediend.
3.

Indien redelijkerwijs is te verwachten dat een beslissing omstreden is en om een eigen afweging van het bestuursorgaan vraag, is voorafgaande kennisgeving aan het bestuursorgaan vereist.

Artikel 4. Besluit na bezwaar

Het besluit op een ingediend bezwaarschrift wordt uitsluitend genomen door het ter zake bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 5. Verslaglegging en informatieverstrekking

1.

De gemandateerde draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging, bekendmaking en archivering van de door hem in mandaat genomen besluiten;

2.

In het mandaatregister is opgenomen bij welke bevoegdheden het ter zake bevoegde bestuursorgaan moet worden geïnformeerd.

Artikel 6. Ondertekeningswijze bij mandaat en ondermandaat

Bij de uitoefening van een mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen,

namens hen

[functie gemandateerde] AVRI

[handtekening] gevolgd door [naam]

Bij de uitoefening van ondermandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen,

[functie gemandateerde] AVRI

Voor deze,

[handtekening]

[naam]

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 februari 2014.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Mandaatregeling AVRI

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
de secretaris,
P.W. Wanrooij
de burgemeester,
L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen
Burgemeester van Neerijnen,
L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen