Officiele publicatie

Neerijnen

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘De Klingelenberg’ in Tuil

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor fase 1 en 1a van het toekomstige woongebied De Klingelenberg te Tuil.

Fase 1 en fase 1a voorzien gezamenlijk in de bouw van circa 80 woningen in het zuid-westelijk gedeelte van het totale plangebied.

Het plangebied Klingelenberg wordt aan de zuidzijde begrensd door de Graaf Reinaldweg. Het industrieterrein Slimwei en de Culemborgse Trekvaart vormen de grens aan de oostzijde van het plangebied. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door landbouwgrond. De westelijke plangrens wordt gevormd door de bebouwing aan de Haarstraat.

Het ontwerpplan zal in de tweede helft van 2009 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis bij het team Bouwen en Wonen. Inzage is vervolgens mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de ter inzage ligging van het (voor)ontwerpplan wordt gepubliceerd in Het Kontakt en de Staatscourant online (www.officiëlebekendmakingen.nl). In deze publicatie noteren wij hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

5 augustus 2009
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.