Officiele publicatie

Neerijnen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Est’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Est’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

In het kader van de actualisatie van de bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen wordt ook het huidige bestemmingsplan voor de kern Est herzien. Omdat ten oosten van de kern zoekruimte is opgenomen voor woningbouw en bedrijfsontwikkeling was het de bedoeling om naast het conserverende karakter van de huidige kom, ook de uitbreiding van het dorp in het bestemmingsplan op te nemen. Vanwege de planeconomische onduidelijkheden wordt er voorlopig voor gekozen om deze ontwikkeling buiten het plan te laten. Wel zijn binnen bestemmingsplan enkele wijzigingsregels opgenomen om planologisch sturing te kunnen geven aan ruimtelijke opgaven binnen de bebouwde kom. Op basis van de in de voorontwerpfase ontvangen reacties is het bestemmingsplan op enkele onderdelen aangepast.

Het plangebied wordt gevormd door het grondgebied van de kern Est, waarbij de oostelijke begrenzing wordt gevormd door de agrarische gronden en deels door de rondweg. Ten noorden van de kern (op circa 1 km afstand) loopt de autosnelweg A15, ten zuiden bevindt zich (op circa 3 km afstand) de rivier de Waal. De grootte van het plangebied is daarmee circa 40 ha.

Vanwege de vakantieperiode wordt de wettelijke termijn voor terinzagelegging (6 weken) met 2 weken verlengd. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Est’ en het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken liggen vanaf 23 juli 2009 tot en met 17 september 2009 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen. Daarnaast is het digitaal bestemmingsplan (pdf-formaat) te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘ruimtelijke plannen’ te klikken.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het secretariaat van het team Bouwen en Wonen (telefoonnummer 0418-656561) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van de gemeente maken.

Neerijnen,

22 juli 2009
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.