Officiele publicatie

Neerijnen

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij de volgende bestemmingsplannen in voorbereiding hebben.

Bestemmingsplanherziening voor ‘Realisatie van een zorgboerderij’

Deze herziening is bedoeld om de wijziging van een agrarische bestemming naar een zorgbestemming mogelijk te maken. Het plangebied valt samen met het perceel Steenweg 78 (4181 PV) te Waardenburg, kadastraal bekend onder Waardenburg Y184.

Bestemmingsplanherziening ‘Uitbreidingsplan aannemersbedrijf van der Horst’

Deze herziening is bedoeld voor de uitbreiding van het aannemersbedrijf van der Horst en de realisatie van de landschappelijke inpassing. Het plangebied wordt gevormd door het bedrijfsperceel op het adres Paasweg 15–17 te Varik en enkele aangrenzende percelen. De percelen staan kadastraal bekend onder Varik E 203, 342, 343,347 t/m 352, 438, 458, 819 en 820.

Bestemmingsplanherziening ‘Sanering glastuinbouwbedrijf Steenweg 75a’

Deze herziening regelt de sanering van het glastuinbouwbedrijf op het adres Steenweg 75a te Waardenburg. Het plangebied wordt gevormd door het agrarische bedrijfsperceel op dit adres, kadastraal bekend onder Waardenburg X 186.

Bestemmingsplan ‘Het Molenblok te Varik’

Het bestemmingsplan is bedoeld voor de realisatie van 51 woningen binnen het ruimte voor ruimte plan het Molenblok te Varik. Het plangebied ligt aan de Waalbandijk ten noordoosten van Varik. Het gebied wordt begrensd door de Waalbandijk, de Kerkstraat en twee watergangen. Ten noorden van het plangebied ligt de molen van Varik.

Bestemmingsplan ‘Kom Est’

In het kader van de actualisatie van de bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen wordt ook het huidige bestemmingsplan voor de kern Est herzien. Omdat ten oosten van de kern zoekruimte is opgenomen voor woningbouw en bedrijfsontwikkeling was het de bedoeling om naast het conserverende karakter van de huidige kom, ook de uitbreiding van het dorp in het bestemmingsplan op te nemen. Vanwege de planeconomische onduidelijkheden wordt er voorlopig voor gekozen om deze ontwikkeling buiten het plan te laten.

Het plangebied wordt gevormd door het grondgebied van de kern Est, waarbij de oostelijke begrenzing wordt gevormd door de agrarische gronden en deels door de rondweg. Ten noorden van de kern (op circa 1 km afstand) loopt de autosnelweg A15, ten zuiden bevindt zich (op circa 3 km afstand) de rivier de Waal. De grootte van het plangebied is daarmee circa 40 ha.

De (voor)ontwerpplannen zullen na afloop van de voorbereidingsfase gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd ter gemeentesecretarie bij het team Bouwen en Wonen. Inzage is mogelijk gedurende de gebruikelijke openingstijden. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen.

De kennisgeving van de terinzageligging van deze (voor)ontwerpplannen wordt in het Kontakt en indien nodig in de Staatscourant gepubliceerd. In de publicaties zal worden aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Neerijnen,

15 juli 2009
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.