Officiele publicatie

Neerijnen

Toegepaste wijziging

Met ingang van 8 juli 2009 ligt gedurende zes weken, tot en met 19 augustus 2009, voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie het besluit tot toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ter inzage:

  • het veranderen van een agrarisch bouwblok op het perceel Karnheuvelstraat 20 te Est ten name van Mts. T&M van den Berg.

Burgemeester en wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om toepassing te geven aan artikel 3.6.1 lid a Wet ruimtelijke ordening, de wijzigingsbevoegdheid.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbende beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.