Officiele publicatie

Neerijnen

Bekendmaking goedkeuring besluit ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Met ingang van 18 juni 2009 ligt gedurende zes weken, tot en met 30 juli 2009, voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie het besluit tot toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ter inzage:

  • het vergroten van een agrarisch bouwblok op het perceel Pippertsestraat 1a te Ophemert ten name van de firma A. Vermeulen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan het verzoek om toepassing te geven aan artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening, de wijzigingsbevoegdheid.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbende beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.