Officiele publicatie

Neerijnen

Toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 11 WRO ‘Ophemertsestraat 3a’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het college van Burgemeester en Wethouders op 19 mei 2009 de wijziging volgens artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft toegepast voor het vergroten van een agrarisch bouwblok en het toevoegen van een accent voor huisvesting seizoenarbeiders op het perceel Ophemertsestraat 3a te Ophemert.

De wijziging inzien

De wijziging met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 4 juni 2009 gedurende zes weken tot en met 15 juli 2009 voor eenieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen gedurende de gebruikelijke openingstijden.

Reageren op het plan

Vanaf 4 juni tot en met 15 juli 2009 kan beroep worden ingesteld tegen het besluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbesluit bij het college kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbesluit bij het college kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van de wijziging heeft aangebracht in het besluit.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

3 juni 2009
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.