Officiele publicatie

Neerijnen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kern Ophemert’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 23 april 2009 het bestemmingsplan ‘Kern Ophemert’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan voorziet in een actuele bestemmingsplanregeling voor de kern van Ophemert. Hiermee worden verschillende verouderde bestemmingsplannen vervangen door een nieuw bestemmingsplan met meer eenduidige voorschriften.

Plangebied

Het plangebied van ‘Kern Ophemer’ wordt begrensd door de Bommelsestraat en Pippertsestraat aan de noordzijde. De oostzijde wordt globaal begrensd door landbouwgrond, de toekomstige weg Aeneas Mackaylaan, de Dreef, Molenstraat en de achterperceelsgrenzen van de bebouwing aan de Gulhofstraat. De Waalbandijk en Akkersestraat vormen de zuidelijke plangrens. De westelijke plangrens wordt gevormd door achterperceelsgrenzen van de bebouwing aan de Akkersestraat en bedrijventerrein ‘De Geer’(ligt buiten plangebied).

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen aangebracht:

 • De naam ‘Plankaart’ is gewijzigd in ‘Verbeelding’.
 • De percelen aan Molenstraat 11 en 13 zijn buiten het bestemmingsplan gelaten, zodat de oude bestemming blijft gelden.
 • 3 dijkwoningen op de hoek Molenstraat/Waalbandijk zijn conform verleende vergunning opgenomen.
 • Het perceel kadastraal bekend onder nummer G 213 langs de Waalbandijk is in het bestemmingsplan opgenomen.
 • De bestemming ‘Natuur’ is gewijzigd in ‘Agrarisch met waarden’.
 • Bouwblok aan de Goosen Janssenstraat 10 is verwijderd omdat het geen woning is.
 • Bij artikel 1 van de begrippen is een verduidelijking opgenomen ten aanzien van het begrip ‘archeologisch onderzoek’.
 • Het begrip ‘Bedrijf’ is in artikel 1 opgenomen.
 • Het begrip ‘Extensieve dagrecreatie’ is in artikel 1 opgenomen.
 • Bij artikel 13.2.2.a mogen aan-, uit en bijgebouwen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • Bij bestemming ‘Bedrijf’ is een verduidelijking opgenomen over de nutsvorzieningen.
 • Bijlage 1 is toegevoegd: bundeling van ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestemmingsplan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kern Ophemert’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 4 juni 2009 gedurende zes weken tot en met 15 juli 2009 voor eenieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘bestemmingsplan’ te klikken.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan vanaf 4 juni tot en met 15 juli 2009 beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

 • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
 • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

3 juni 2009
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.