Officiele publicatie

Neerijnen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kern Tuil’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 23 april 2009 het bestemmingsplan ‘Kern Tuil’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan voorziet in een actuele bestemmingsplanregeling voor de kern van Tuil. Hiermee worden verschillende verouderde bestemmingsplannen vervangen door een nieuw bestemmingsplan met meer eenduidige voorschriften.

Plangebied

Het plangebied van ‘Kern Tuil’ wordt begrensd door de Haarstraat aan de oostzijde.

De zuidelijke plangrens wordt gevormd door de onderkant van het talud van de dijk van de Waal. De Graaf Reinaldweg ligt op deze dijk. Ten noorden en westen van het plangebied strekt het buitengebied van de gemeente Neerijnen zich uit.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, heeft de gemeenteraad de volgende wijzigingen aangebracht:

 • De naam ‘Plankaart’ is gewijzigd in ‘Verbeelding’.
 • In de toelichting zijn geen aantallen woningen opgenomen betreffende het woningbouwplan aan de Melssinghdreef.
 • Het perceel aan de St. Antoniestraat 3 is buiten het bestemmingsplan gelaten, zodat de oude bestemming blijft gelden.
 • Het achterliggende terrein bij het monument aan de St. Antoniestraat 4 is tevens als monument opgenomen.
 • Aan weerszijde van de dijk is een zone van 40 meter aangemerkt met de dubbelbestemming ‘waterkering’.
 • Bij artikel 1 van de begrippen is een verduidelijking opgenomen ten aanzien van het begrip ‘archeologisch onderzoek’.
 • Het begrip ‘Bedrijf’ is in artikel 1 opgenomen.
 • Het begrip ‘Extensieve dagrecreatie’ is in artikel 1 opgenomen.
 • Bij de bestemming ‘Bos’ mag de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde maximaal 4 meter zijn.
 • Bij artikel 13.2.2.a mogen aan-, uit en bijgebouwen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • Het bouwvlak aan de St. Antoniestraat 16 is aangepast.
 • Kerkhofje naast Langstraat 10 heeft de bestemming ‘Maatschappelijk’ met een monumentenstatus.

Het bestemmingsplan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kern Tuil’ met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 4 juni 2009 gedurende zes weken tot en met 15 juli 2009 voor eenieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het digitale bestemmingsplan (pdf-formaat) te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘bestemmingsplan’ te klikken.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan vanaf 4 juni tot en met 15 juli 2009 beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

 • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
 • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

3 juni 2009
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.