Officiele publicatie

Neerijnen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Opijnen’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Opijnen’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Opijnen’ is opgesteld ter vervanging van de geldende, merendeels verouderde, bestemmingsplannen voor het bestaande dorpsgebied van Opijnen.

In zuidelijke- en westelijke richting wordt het plangebied begrensd door de Waalbandijk met daarachter de uiterwaarden van rivier de Waal. De noordelijke- en oostelijke begrenzing wordt gevormd door (achter)erven van bebouwing gelegen aan de Repensestraat, Richtershof, Ridderskamp, Slotstraat en Zandstraat.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Opijnen’ en het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken liggen vanaf 23 april 2009 tot en met 3 juni 2009 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen. Daarnaast is het digitaal bestemmingsplan (pdf-formaat) te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘bestemmingsplan’ te klikken.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het secretariaat van het team Bouwen en Wonen (telefoonnummer 0418-656561) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van de gemeente maken.

Neerijnen,

22 april 2009
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.