Officiele publicatie

Neerijnen

Goedkeuring bestemmingsplan Kern Waardenburg

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 20 maart 2009 het bestemmingsplan 'Kern Waardenburg' hebben goedgekeurd.

Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt vanaf donderdag 2 april 2009 tot en met woensdag 13 mei 2009 gedurende de gebruikelijke openingstijden ter inzage bij het team Bouwen en Wonen.

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten, voor zover het strekt tot goedkeuring van het bestemmingsplan, kan gedurende de periode van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Een dergelijk beroep kan worden ingediend door diegene die zich tijdig op grond van artikel 27 lid 1 en 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft gewend tot Gedeputeerde Staten. Ook kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27 lid 1 en 2 WRO tot Gedeputeerde Staten te wenden.

Met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt treedt het besluit (en daarmee het goedgekeurde bestemmingsplan) in werking. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kan echter – in samenhang met een ingesteld beroep – worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening waardoor de werking van het besluit wordt opgeschort. De opschorting duurt totdat op het verzoek is beslist.