Officiele publicatie

Ontheffing ‘gebruikswijziging Waalbandijk 38, Haaften – horeca-activiteiten in de vorm van een theetuin’, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het college van burgemeester en wethouders op 3 maart het besluit heeft genomen ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan ‘Kern Haaften’ voor de gebruikswijziging van het perceel Waalbandijk 38 te Haaften ten behoeve van horeca-activiteiten in de vorm van een theetuin.

Het besluit inzien

Het besluit tot ontheffing ‘gebruikswijziging Waalbandijk 38, Haaften – horeca-activiteiten in de vorm van een theetuin’ ligt van 19 maart tot en met 29 april 2014 voor iedereen ter inzage bij de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het besluit te raadplegen op de gemeentelijke website www.neerijnen.nl onder ‘Openbare ruimte’ ‘Bestemmingplannen’.

Reageren op het besluit

Binnen de hierboven genoemde termijn kan beroep worden ingesteld tegen het besluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbesluit bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbesluit bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen bij het besluit tot ontheffing heeft aangebracht in het besluit.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit tot ontheffing niet. Om de werking van het besluit te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

18 maart 2014