Officiele publicatie

Ontwerp-bestemmingsplan buitengebied Neerijnen 2013/ PlanMER Bestemmingsplan buitengebied Neerijnen

De gemeente Neerijnen werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Begin dit jaar is hiervoor de voorbereidingsprocedure gestart. Met het ter inzage leggen ven een ontwerp-bestemmingsplan bestemmingsplan wordt de formele procedure gestart.

De aanleiding van het nieuwe bestemmingsplan zijn de noodzakelijke actualisatie vanuit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de actuele gemeentelijke visie voor het buitengebied. Daarnaast vervangt het nieuwe bestemmingsplan een grote hoeveelheid aan afwijkingen, wijzigingen en herzieningen en diverse bestemmingsplannen die gedateerd zijn en van systematiek verschillen.

Het plangebied omvat het buitengebied van de gemeente Neerijnen. De dorpskernen en bedrijventerreinen vallen buiten het bestemmingsplan. Het plangebied wordt verder begrensd door de gemeentegrenzen met de zes buurgemeenten (Geldermalsen, Lingewaal, Zaltbommel, Maasdriel, West Maas en Waal en Tiel)

Eerder dit jaar heeft een voorontwerpbestemmingsplan (5 juli 2013 tot en met 15 augustus 2013) ter inzage gelegen. De tijdens de voorontwerpfase ontvangen gemeentelijke inspraakreacties en de wettelijke adviezen zijn gebundeld in de nota van inspraak en overleg. Te samen met de in diezelfde nota van inspraak en overleg opgenomen ambtshalve aanpassingen geeft dit een overzicht van de wijzigingen die in het ontwerpplan zijn doorgevoerd.

Aan het ontwerp-bestemmingsplan buitengebied ligt een PlanMER ten grondslag welke als bijlage bij het bestemmingsplan buitengebied 2013 is opgenomen. De conclusies uit de PlanMER leiden tot enkele aanpassingen van de bouwregels en wijzigingsregels voor uitbreiding van veehouderij bedrijven.

Van 8 november 2013 tot en met 19 december 2013 wordt het Ontwerpbestemmingsplan buitengebied Neerijnen 2013 te samen met de PlanMER Bestemmingsplan buitengebied Neerijnen ter inzage gelegd. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Inzien

Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan buitengebied met bijhorende bijlagen inzien tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11 te Neerijnen.

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan buitengebied ook vinden op:

Voor de officiële bekendmaking wordt verwezen naar de website van de gemeente Neerijnen.

Reageren

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerp-bestemmingsplan met bijhorende stukken. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van "BP buitengebied 2013" aan: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen, Postbus 30 4180 BA Waardenburg.

Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk!

Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer J. Janssen van het team Ontwikkeling en Toezicht.

Voor de officiële bekendmaking wordt verwezen naar de website van de gemeente Neerijnen.