Officiele publicatie

Ontwerp-wijzigingsplan Esterweg 12a te Est (Neerijnen)

De gemeente heeft een verzoek ontvangen voor het wijzigen (vormverandering) van het huidig agrarisch bouwblok (bestemming ‘agrarische bedrijfsdoeleinden’) op het adres Esterweg 12a te Est (kadastraal bekend als Est en Opijnen, sectie E, nummer 471). De eigenaar is voornemens om het fruitbedrijf uit te breiden

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen medewerking te verlenen aan deze wijziging door toepassing te geven aan artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening.

Het voornemen ligt hiervoor vanaf vrijdag 9 november 2012 gedurende 6 weken ter inzage. Inzage is mogelijk tijdens de gebruikelijke openingstijden op het gemeentehuis van Neerijnen, Van Pallandtweg 11 te Neerijnen.

Tegen het voornemen om medewerking te verlenen kunt u binnen de vernoemde termijn schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. In de zienswijzen moet staan: uw naam, adres en handtekening, de datum en motivering van uw zienswijze.

Neerijnen,

8 november 2012
Burgemeester en wethouders