Officiele publicatie

Ontwerp bestemmingsplan Aeneas Mackaylaan Ophemert, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Aeneas Mackaylaan, Ophemert” ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van maximaal 2 woningen mogelijk te maken.

Het plangebied ligt ten noorden van de Aeneas Mackaylaan in Ophemert. Aan de oostzijde binnen het plangebied ligt op dit moment een waterpartij, aan de noordzijde van het plangebied ligt een agrarisch perceel.

Het ontwerpbestemmingsplan (met bijlagen) ligt vanaf 8 april 2016 tot en met 19 mei 2016 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Het plan is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de inzageperiode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Neerijnen 7 april 2016,

Burgemeester en wethouders