Officiele publicatie

Ontwerp bestemmingsplan 'Locatie Melssinghdreef Tuil', gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Locatie Melssinghdreef Tuil' ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan heeft reeds van 20 februari 2015 tot en met 2 april 2015 ter inzage gelegen, maar is abusievelijk niet in de Staatscourant gepubliceerd. De publicatie vindt daarom alsnog plaats.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie van 18 woningen mogelijk te maken.

Het plangebied van de woningbouwontwikkeling Melssinghdreef Tuil (kadastraal bekend als Haaften, sectie M 125, 12 en 127 (ged.)) wordt aan de noordzijde begrensd door de Melssinghdreef. De Langstraat vormt de oostelijke begrenzing van het plangebied. Ten westen wordt het plangebied begrensd door het perceel Melssinghdreef 10. Ten zuiden wordt het plangebied begrensd door het perceel Langstraat 5.

Het bestemmingsplan met bijhorende stukken, is vanaf 23 november tot 11 januari 2016 voor een ieder in te zien in het gemeentehuis. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het betreft hetzelfde bestemmingsplan als in februari 2015.

Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Crisis- en herstelwet

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Neerijnen.