Officiele publicatie

Ontwerp bestemmingsplanKern Tuil, herziening Haarstraat 27, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplanKern Tuil, herziening Haarstraat 27ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft de herziening van de plaats van het bouwvlak voor een woning.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 6 augustus 2015tot en met 16 september 2015voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is ook op onze website, www.neerijnen.nl, als pdf te downloaden en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De IMRO-code van het plan is NL.IMRO.0304.BPTUILHAARST27-1502

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 3 augustus 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen