Officiele publicatie

Ontwerp Kruimelregeling 2017, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat de ontwerp Kruimelregeling 2017 ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn mogelijkheden opgenomen waarmee gemeenten af kunnen wijken van de bouw- en gebruiksregels van bestemmingsplannen. Het betreft afwijkingen voor bijbehorende bouwwerken, bouwwerken geen gebouw zijnde of gebruikswijzigingen, welke een beperkte invloed hebben op de omgeving en in lijn zijn met het ruimtelijke beleid van de gemeente. Deze regeling wordt ook wel de 'Kruimelregeling' genoemd en wordt in wet- en regelgeving aangeduid als artikel 2.12, lid 1 onder a onder 2º Wabo juncto artikel 4 van bijlage II Bor.

De meest recente versie van de Kruimelregeling in Neerijnen dateert van 17 september 2013. Door nieuwe inzichten en verruimde vergunningsvrije bouwmogelijkheden die recent zijn opgenomen in de Wabo, is er behoefte aan actualisatie van de Kruimelregeling uit 2013. Bij deze actualisatie wordt tevens aangesloten bij de bouw- en gebruiksregels van het recent vastgestelde bestemmingsplan Varik (24 november 2016).

De ontwerp Kruimelregeling 2017 ligt gedurende zes weken ter inzage waardoor een ieder de mogelijkheid heeft te reageren op de beleidsregels.

De ontwerp Kruimelregeling 2017 inzien

De ontwerp Kruimelregeling 2017 ligt van 23 maart 2017 tot en met 4 mei 2017 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent de ontwerp Kruimelregeling 2017 geven. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 23 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen