Officiele publicatie

Ontwerp ontheffing Wet natuurbescherming en ontwerp-watervergunning ten behoeve van Windpark Deil, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken, overeenkomstig artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp van de ontheffing Wet natuurbescherming en het ontwerp van de watervergunning met de daarbij behorende stukken gelijktijdig met ingang van vrijdag 3 november 2017 ter inzage liggen. Beide besluiten hebben betrekking op de beoogde realisatie van windpark Deil.

Toelichting op de stukken

De gemeente Neerijnen en gemeente Geldermalsen hebben medewerking toegezegd aan de realisatie van een windpark van elf windturbines ten zuiden van knooppunt Deil. Er is sprake van een lijnopstelling ten zuid van rijksweg A15. Van deze windturbines komen er zes ten westen van de A2 en vijf ten oosten van de A2. Voor dit project is eerder het bestemmingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend.

In deze fase van de gecoördineerde procedure gaat het om de volgende twee ontwerpbesluiten:

Ontwerp ontheffing Wet natuurbescherming

Voor de realisatie en exploitatie van het windpark is een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming nodig. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 27 oktober 2017 besloten dat de gevraagde ontheffing kan worden verleend. Het ontwerp van de ontheffing Wet natuurbescherming ligt, tezamen met de daarbij behorende stukken, waaronder de aanvraag, ter inzage.

Ontwerp watervergunning

Voor de realisatie van het windpark en de daarbij horende voorzieningen is een watervergunning vereist van waterschap Rivierenland als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Het waterschap heeft op 26 oktober 2017 besloten dat de watervergunning kan worden verleend. Het ontwerp van de watervergunning ligt, tezamen met de daarbij behorende stukken, waaronder de aanvraag, ter inzage.

Relatie coördinatiebesluit

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (coördinatieprocedure) en het daarop gebaseerde besluit van de gemeenteraad van Neerijnen en Geldermalsen van 15 december 2016 en 30 maart 2017 maken het mogelijk dat diverse procedures ten behoeve van windpark Deil gelijktijdig kunnen worden doorlopen. Tevens hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland op 31 mei 2016 in het kader van de Elektriciteitswet 1998 besloten dat de gemeente Neerijnen en gemeente Geldermalsen de bevoegde instanties zijn voor windpark Deil.

Omdat voor de realisatie van windpark Deil meerdere besluiten nodig zijn, worden om die reden de besluiten gecoördineerd behandeld. Eerder hebben de verleende omgevingsvergunning en het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan gecoördineerd ter inzage gelegen. De ontwerp-ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming en het ontwerp van de watervergunning, die nu gecoördineerd ter inzage worden gelegd, vormen de tweede tranche in de gecoördineerde procedure. Het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen is het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en coördineert de ontwerp ontheffing Wet natuurbescherming en ontwerp watervergunning.

De coördinatieprocedure is ook van toepassing op de beroepsprocedure(s).

Inzagetermijn

Het ontwerp van de ontheffing Wet natuurbescherming en het ontwerp van de watervergunning liggen, tezamen met de daarbij behorende stukken, met ingang van vrijdag 3 november 2017 voor zes weken ter inzage, dus tot en met donderdag 14 december 2017.

De ter inzage gelegde stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis te Neerijnen (adres: Van Pallandtweg 11, 4182 CA Neerijnen), telefonisch bereikbaar via 140418.  

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een schriftelijke zienswijze over de twee ontwerpbesluiten kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, dan dient u eerst een afspraak te maken de heer Van de Wetering via 140418.

De gemeente Neerijnen draagt zorg voor het doorsturen van de ontvangen zienswijzen naar de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland (de bevoegde instanties). Verzocht wordt daarom duidelijk aan te geven tegen welk van de twee ontwerpbesluiten uw zienswijze is gericht.

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen de uiteindelijke besluiten kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbesluiten én men belanghebbende is.