Officiele publicatie

Ontwerp uitwerkingsplan Klingelenberg fase 2a/2b

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerp uitwerkingsplan ‘Klingelenberg fase 2a/2b’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan Klingelenberg is bedoeld om een woongebied met eventueel kleinschalige voorzieningen te ontwikkelen op het voormalige perceel van camping ‘De Klingelenberg’.

Dit uitwerkingsplan maakt woningbouwontwikkeling in het noordwestelijke deel van het plangebied mogelijk. Daarnaast is een laatste rij woningen meegenomen uit fase 1.

Het plangebied van het volledige plan Klingelenberg ligt aan de oostzijde van het dorp Tuil. Aan de westkant grenst het plangebied aan de Haarstraat. Zuidelijk wordt het gebied begrensd door de provinciale weg (Steenweg). Ten noorden van het plangebied ligt een begraafplaats en een weiland. Aan de oostzijde ligt het bedrijventerrein Slimwei dat van het plangebied gescheiden wordt door de Culemborgse Trekvaart.

Het ontwerp uitwerkingssplan ‘Klingelenberg fase 2a/2b’ met bijbehorende stukken ligt vanaf 20 april 2012 tot en met 31 mei 2012 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij de Gemeentewinkel.

Daarnaast is het plan te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPUklingelenbergf2-1202 en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

19 april 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.