Officiele publicatie

Ontwerp wijzigingsplan ' Kerkstraat 29a Varik', Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “Kerkstraat 29a Varik ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het wijzigingsplan, uit kern Varik 2005, is bedoeld om de realisatie mogelijk te maken van de bouw van maximaal 6 woningen.

Het plangebied ligt aan de Kerkstraat te Varik. De Kerkstraat vormt de noordelijke begrenzing van het plangebied. De overige grenzen worden gevormd door de achter- en zijgrenzen van de aangrenzende percelen. Het plangebied betreft in de bestaande situatie een agrarische bedrijfsloods met bijbehorende ontsluiting.

Het ontwerp wijzigingsplan met bijhorende stukken, ligt vanaf vrijdag 21 november 2014 tot en met 1 januari 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan te raadplegen op de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en beleid (telefoonnummer 14 0418) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van de gemeente maken.