Officiele publicatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde, Wet geluidhinder, realisatie woningen, Molenstraat ong, Ophemert

Voor de bouw van woningen voor plan Slingerbos aan de Molenstraat ong. te Ophemert (kadastraal bekend gemeente Ophemert sectie H, nummer 865 ged.) is een akoestisch onderzoek naar het verkeerslawaai uitgevoerd. Het college is voornemens om voor deze woningen een hogere grenswaarde Wet geluidhinder vast te stellen, namelijk 58 dB.

Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde is de procedure zoals bedoeld in artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 110 c van de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing.

Toelichting:

In beginsel mag de geluidsbelasting op de gevels van woningen niet hoger zijn dan 48 dB voor wegverkeerslawaai, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde. Burgemeester en wethouders kunnen, in bepaalde gevallen en voorwaarden, een hogere waarde toestaan dan de voorkeursgrenswaarde.

Om te bepalen welke geluidsbelastingen bij het bouwplan aanwezig zijn en welke maatregelen er mogelijk zijn, is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Inzien

Vanaf 27 januari 2017 tot en met 9 maart 2017 ligt het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Neerijnen, Van Pallandtweg 11. Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde periode hun zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar de heer Van de Wetering. Zijn telefoonnummer is 14 0418. Of per mail naar gemeente@neerijnen.nl.