Officiele publicatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder realisatie woningen plan Klingelenberg te Tuil

Voor het uitwerkingsplan Klingelenberg plan 2c is voor de realisatie van 29 woningen in het plangebied Klingelenberg te Tuil (kadastraal bekend gemeente Haaften sectie M, nummer 804) een verzoek binnengekomen voor hogere grenswaarden verkeerslawaai.

Het college is voornemens om voor deze 29 woningen hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen, namelijk 56-59 dB.

Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde is de procedure zoals bedoeld in artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 110 c van de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing.

Toelichting:

In beginsel mag de geluidsbelasting op de gevels van woningen niet hoger zijn dan 55 dB voor railverkeerslawaai, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde. Burgemeester en wethouders kunnen, in bepaalde gevallen en voorwaarden, een hogere waarde toestaan dan de voorkeursgrenswaarde.

Om te bepalen welke geluidsbelastingen bij het bouwplan aanwezig zijn en welke maatregelen er mogelijk zijn, is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Inzien

Vanaf 4 augustus 2017 tot en met 14 september 2017 ligt het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Neerijnen, Van Pallandtweg 11. Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde periode hun zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar de heer Van de Wetering. Zijn telefoonnummer is 14 0418. Of per mail naar gemeente@neerijnen.nl.