Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Bulkheuvelseweg 10–12 te Ophemert’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bulkheuvelseweg 10–12 te Ophemert’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is bedoeld om wijziging van de huidige bestemming agrarische bedrijfdoeleinden om te zetten naar woondoeleinden.

Het plangebied is gelegen op ca. 1,5 km ten noordwesten van Ophemert in het buitengebied van de gemeente Neerijnen. Het betreft de percelen Bulkheuvelseweg 10, 12 en 12a, kadastraal bekend onder Ophemert, sectie H en de nummers 873, 828 en 827.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bulkheuvelseweg 10–12 te Ophemert’, het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken en de reactienota naar aanleiding van het voorontwerp, liggen vanaf 24 februari 2012 voor de duur van 6 weken gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel van Neerijnen. Het digitale bestemmingsplan is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via de gemeentewinkel (telefoonnummer 0418-656561) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

23 februari 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.