Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Klingelenberg’ in Tuil

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Klingelenberg’ in Tuil, ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het deelplangebied voor fase 1 en fase 1a voorziet in de bouw van circa 80 woningen in het zuid-westelijk gedeelte van het totale plangebied.

Het deelplangebied voor fase 2 en 3 wordt in het bestemmingsplan als uitwerkingsgebied opgenomen.

Het totale plangebied Klingelenberg wordt aan de zuidzijde begrensd door de Graaf Reinaldweg. Het industrieterrein Slimwei en de Culemborgse Trekvaart vormen de grens aan de oostzijde van het plangebied. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door landbouwgrond. De westelijke plangrens wordt gevormd door de bebouwing aan de Haarstraat.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Klingelenberg’ en het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken liggen vanaf 1 april 2010 tot en met 12 mei 2010 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage bij het team Bouwen en Wonen. Daarnaast is het digitaal bestemmingsplan (pdf-formaat) te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘bestemmingsplan’ te klikken.

Gedurende deze periode kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het secretariaat van het team Bouwen en Wonen (telefoonnummer 0418-656561) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van de gemeente maken.

Neerijnen,

31 maart 2010
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.