Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dreef 32a, Haaften’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dreef 32a, Haaften’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is bedoeld om wijziging van de huidige bestemmingen ‘Water’ en ‘Tuin’ om te zetten naar woondoeleinden (1 burgerwoning). Het plangebied is gelegen in de kern Haaften. Het betreft het perceel Dreef 32a, kadastraal bekend onder Haaften, sectie K nummer 1312.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dreef 32a, Haaften’, het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken en de reactienota naar aanleiding van het voorontwerp, liggen vanaf 23 maart 2012 voor de duur van 6 weken gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage in de gemeentewinkel van Neerijnen. Het digitale bestemmingsplan is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘openbare ruimte’ op ‘bestemmingsplannen’ te klikken. Daarnaast is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende deze periode kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via de gemeentewinkel (telefoonnummer 0418-656561) een afspraak met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening of de Projectcoördinator van de gemeente maken.

Neerijnen,

22 maart 2012
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.